Phạm Ngọc Long

VND

Sinh ngay5/31963Quê quán. Hải DươngTham gia Tuyển Thiêu Niên va Tuyển Trẻ của Hải Dưong 1975_1980Tham gia Tuyển Bộ đại học tham dự giai giải báo nhân dân 1984Tham gia Tuyên Hai Dưong. Tham dự giai báo nhân dân 1986_1987Nhiều năm tham gia huân luyện tại HDNhập môn bóng bàn và tập luyên từ 1973Tel.0902273786

Mã: 1016338773